Mbledhja e bordit te FSPK-së, 3 Dhjetor 2013

 

Në mbledhjen e fundit të Bordit, të mbajtur më 3 Dhjetor 2013, në të cilën kanë marrë pjesë të gjithë anëtarët e Bordit, përveç tjerash, është vendosur që Kuvnedi Zgjedhor i Federatës, të mbahet më 21 Dhjetor 2013, me fillim të punimeve në ora 11:00. Punimet e Kuvendit do të zhvillohen në lokalet e restaurantit “n’shpi”.

 

Për përgatitjen e materialit për Kuvendin zgjedhor, u themelua grupi i punës në përbërje:

  1. Ismail Sadiku,
  2. Shpend Maxhera, dhe
  3. Fadil Bejtullahu.

Përveç raportit të punës, që në mënyrë kronologjike duhet të përfshijë periudhen prej themelimit të Federatës (12 Shtator 2009) e deri në përfundim të edicionit 2013 të garave (Dhjetor 2013), grupi i punës duhet të analizoj Statutin dhe aktet tjera normative dhe eventualisht t’i  propozoj Kuvendit ndryshimin/plotësimin e tyre.

 

Materialet e përgatitura, duhet t’i dërgohen kuvendarëve, në kohën e paraparë me Statut.

 

 

Për Federaten,

Ismail Sadiku, kryetar

___________________________________________________________________________________