Turneu “28 Nëntori” në FUTBOLL

F T E S Ë

Për pjesëmarrje në turneun në FUTBOLL të vogël

“28 Nëntori”

 

Organizator:             FEDERATA SPORTIVE E PUNËTORËVE TË KOSOVËS
Pjesëmarrës:           Punëtorë të institucioneve dhe kompanive nga Kosova

Data dhe ora:           24 Nëntor 2018, ora 10
Vendi:                         Salla e F.S.“PRINCE”, Arbëri, Prishtinë

Sistemi i garave:     Varet nga numri i pjesëmarrësve.

Shpërblimet:            

  • Vendi i I-rë: 300.00 € dhe kupa
  • Vendi i II-të: 200.00 €,
  • Vendi i III-të: 100.00 €.

Vëni re:

  • Afati për paraqitje: 22.11.2018, para orës 12:00.
  • Hedhja e shortit do të bëhet më 24.11.2018, në ora 09:30.

Personi për kontakt: Naim GERBESHI, mob.: 044/120-010
 

Prishtinë, 01.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Për Federatën:

Sefedin SEFAJ, sekretar